Posts Tagged ‘thắc mắc’

Cộng điểm ưu tiên cho các nhóm khác nhau thế nào?

Q: Tôi là con thương binh (tỷ lệ 28%) và ở khu vực KV2 nông thôn thì được cộng thêm mấy điểm? A: Là con thương binh dưới 81%, bạn được cộng thêm 1,0 điểm; ở khu vực 2 nông thôn, bạn được cộng 1,0 điểm nữa là 2,0 điểm.

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.