Hiệu trưởng

Hiệu trưởng trường Colle Thanh Hóa – Colle Đào Duy Từ – PTTH Lam Sơn – THPT Đào Duy Từ qua các thời kỳ

STT

Họ và tên

Thời gian

1

Eugène le Bris

1931

2

Henri Grẻori

1931 – 1934

3

Thái Nguyên Đào

1934 – 1942

4

Phạm Văn Diệu

Một thời gian ngắn

5

Ưng Quả

1942 – 1946

6

Đoàn Nồng

1946 – 1954

7

Lê Văn Nguôn

1954 – 1957

8

Nguyễn Văn Tiêu

Một thời gian ngắn

9

Cao Hưu Nhu

1957 – 1964

10

Lê Hưu Loạt

1964 – 1967

11

Vũ Lê Thống

1967 – 1979

12

Đào Trọng Mão

1979 – 1983

13

Vũ Lê Thống

1983 – 1984

14

Đào Trọng Mão

1984 – 1992

15

Nguyễn Hữu Lợi

1992 – 1995

16

Lê Xuân Quang

1995 – 1999

17

Hồ Việt Hùng

1999 – 2010

18

Đinh Phan Tường Vân

2010 – nay

Ban Giám hiệu hiện nay.

Hiệu trưởng: Cô Đinh Phan Tường Vân
Phó Hiệu trưởng: Thầy Hoàng Khắc Thành

Cập nhật ngày 10/03/2011

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.