CŨng chả nói trước được j =.=" quả bóng tròn mà a =.="