VD: Ô A4 có số 189 bạn gõ công thức tại B4 như sau : =VND(A4) và Enter nó sẽ hiện ra " Một trăm tám mươi chín đồng chẳn" với điều kiện bạn phải chọn Font chữ Vni
Các bác thực hiện như sau:

Mở Microsoft Excel --> Tools---> Macro ---> Visua Basic Editor.
Trong Visua Basic Editor chọn Insert --> Module và dán đoạn code phía dưới vào, lưu với tên VND.xla
Copy file VND.xla vào đường dẫn sau:

C:\Documents and Settings\***\Application Data\Microsoft\AddIns

(***) : User của bạn dùng để Logon vào Windows

Mở Microsoft Excel --> Tools ---> Addins chọn dấu kiểm trước VND khi hộp thoại hiện ra ---> OK.
Từ bây giờ bạn có thể đổi số thành chữ bằng cách sau:


Code:

Public Function VND(So)
Dim Ketqua, Sotien, Nhom, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, S As Integer
Dim Hang, Ngan, Count

Hang = Array("", "traêm ", "möôi ", "")
Count = Array("", "moät ", "hai ", "ba ", "boán ", "naêm ", "saùu ", "baûy ", "taùm ", "chín ")
Ngan = Array("", "ngaøn tyû ", "tyû ", "trieäu ", "ngaøn ", "")

If So = 0 Then
Ketqua = "Khoâng "
Else
If Abs(So) >= 1E+15 Then
Ketqua = "Soá quaù lôùn "
Else
Ketqua = ""
If So < 0 Then
Ketqua = "AÂm "
End If

Sotien = Format(Abs(So), "###############0.00")
Sotien = Right(Space(15) & Sotien, 18)
For I = 1 To 5
Nhom = Mid(Sotien, I * 3 - 2, 3)
If Nhom <> Space(3) And Nhom <> "000" Then
Chu = ""
S1 = Left(Nhom, 1)
S2 = Mid(Nhom, 2, 1)
S3 = Right(Nhom, 1)

Hang(3) = Ngan(I)
For J = 1 To 3
Dich = ""
S = Val(Mid(Nhom, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = Count(S)
If S3 = "1" And S2 > "1" And J = 3 Then Dich = "moát "
If S = 5 And S2 <> "0" And J = 3 Then Dich = "laêm "
Dich = Dich & Hang(J)
End If

Select Case J
Case 1 And S1 = "0"
Dich = "khoâng traêm "
Case 2 And S = 1
Dich = "möôøi "
Case 3 And S = 0 And Val(Nhom) <> 0
Dich = Hang(J)
Case 2 And S = 0 And Val(S3) > 0 And Len(Chu) > 0
Dich = "leû "
End Select
Chu = Chu & Dich
Next J
Ketqua = Ketqua & Chu
End If
Next I
End If
End If
Tchu = UCase(Left(Ketqua, 1)) & Mid(Ketqua, 2) & "ñoàng chaün."
End Function

================
Bạn có thể sử dụng file có sẵn Doiso.xla :

1. Tải file nén ( http://itdatnghe.com/upload/doiso.zip ) chứa file doiso.xla về và bung nén file đó vào thư mục
C:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\AddIns
user: là tên truy cập vào máy tính của bạn.
2. Mở Excel lên chọn trình đơn Tools Add-Ins để mở hộp thoại Add-Ins, chọn tên add-in là doiso trong danh sách Add-Ins available, rồi bấm OK.

Từ đây trở về sau, mỗi lần mở Excel, bạn đã có thể dùng hàm VND, USD để đổi số ra việt nam đồng hoặc USD trong add-in doiso.XLA.
Sưu tầm