Sử dụng Web Publisher

Chương trình nầy của hãng Asymetrix dùng để tạo trang Web theo các mẩu có sẳn một cách cực nhanh.Bạn tiến hành tạo trang Web theo các bước sau:

Bước 1:
Bạn chọn phương thức tạo trang theo các kiểu sau:
* Quick page: Tạo duy nhất 1 trang cực nhanh.
* Multi-Page: Tạo nhiều trang.
* Edit an exit project: Sửa chữa các trang cũ đã có.
* Deploy: Gởi các trang Web cũ.
Bạn bấm Mouse vào biểu tượng bàn tay để tới hay lui trong quá trình tạo trang.

Bước 2:
Bước nầy cho chọn mẩu có sẵn để tạo trang
* Theme: Liệt kê danh sách.
* Theme Description: Mô tả tính chất của mẩu đang chọn.
* Thema and page Style previews: Xem hình minh hoạ bố cục của mẩu
* Preview theme...: Phóng lớn hình minh hoạ
* Layout preview: Phác thảo bố cục.

Bước 3:
Trong bước nầy, bạn đặt tên cho đề án tạo trang và chèn địa chỉ Email của bạn vào trang Web (nếu cần).

Bước 4:
Để tạo trang, bạn bấm kép Mouse lên trang mẩu muốn chọn. Bạn có thể đồi tên trang tại đây (page name) hay đồi sau cũng được. Bạn xoá bớt trang bằng nút Remove page.

Bước 5:
Bạn chọn trang để làm việc bằng các nút phía trên. Page name là đặt lên cho trang. Nếu muốn chèn địa chỉ Email vào trang, bạn chọn Include E-mail.

Sau khi chọn trang, bạn bấm kép Mouse vào từng phần trong trang mẫu bên tay trái. Thí dụ: Title, Text, Graphic...
Bạn có thể chèn file hình ảnh vào trang (file có đuôi bmp, gif, jpg).Web chỉ cung cấp vài file mẫu trong thư mục con Clipart.

Ba nút dưới cùng gồm: Add, Remove, Edit dùng để tạo, sửa chữa, tháo gỡ các liên kết có trong trang hiện hành với các trang khác.

Bước 6:
Bạn bấm nút Generate để tiến hành tạo hoàn tất và kiểm tra trước khi lưu trữ. Bạn có thể quay trở lại các bước trước để sửa chữa lại cho vừa ý.

Bước 7:
* Test in Web Browser: Kiểm tra thực tế bằng cách dùng Internet Explorer để xem. Bạn cũng có thể dùng Netscape để xem.
* Deploy to FTP: Gởi trang Web đến máy chủ Internet.
* Deploy to network: Gởi trang Web đến máy chủ mạng nội bộ.

Sau khi điền các thông tin yêu cầu vào hộp thoại, bạn bấm nút Deploy để ra lịnh gởi đi.

Chú ý: Chương trình Webpublisher nầy không cho bạn sử dụng font chử tiếng Việt.
Muốn tạo trang tiếng Việt, nên dùng Frontpage 97 của Microsoft hay Netscape Composer.

Thí dụ 1 trang Web đã tạo xong có liên kết với các trang chuyên đề khác.Sưu tầm