16000 cho trường Bách Khoa, nhớ năm ngoái cũng tương tự. Cuối cùng còn có 9000, gần như ai thi cũng đậu